Pedagogisch beleid

Wij werken met een pedagogisch beleidsplan dat ter inzage ligt bij Kinderopvang Purkie. Toch willen wij u hier een idee geven van de belangrijkste punten in ons beleid, want dit is de basis van onze dagelijkse werkwijze. 

Ons beleid is geïnspireerd op de gedachtegang van verschillende vooruitstrevende pedagogen en filosofen, zoals Janusz KorczakEmmi Pickler en Aletha Solter. 

Kinderopvang Purkie werkt kindvolgend, de volgende 4 pijlers zijn daarin leidend:

 • Respectvolle 
 • Ruimtelijke 
 • Individuele en 
 • Positieve benadering

 

Hieronder een korte toelichting op deze 4 pijlers: 

Respectvolle benadering 

We benaderen kinderen, ouders, medewerkers en relaties respectvol vanuit de belevingswereld van degene die benaderd wordt. Met betrekking tot de kinderen betekent dit, dat we oog hebben voor de eigenheid en individualiteit van het kind. Naast individueel contact wordt het kind begeleid in de omgang met de volwassene en de andere kinderen. Dit wordt ook wel: “het actief volgend begeleiden in dialoog” genoemd. We leren kinderen zelf te leren. We hebben oog voor detail, respect voor elkaar, de dingen om ons heen en voor de natuur. 

 
Ruimtelijke benadering (in fysieke en psychische zin) 
Wij gaan uit van het feit dat iedereen (kind en volwassene) zich door de ruimte om zich heen, kan ontwikkelen. Daarom bieden we verschillende plekken waar diverse activiteiten gedaan kunnen worden. Wij geven de kinderen de mogelijkheid zich breed te ontwikkelen. We zorgen voor ruimte, voor creatieve experimenten en het opdoen van nieuwe ervaringen. Nieuwe ervaringen die aansluiten bij de ontwikkeling van het kind. 

 

Individuele benadering 

Ieder mens is uniek. We luisteren echt naar elkaar, we nemen elkaar serieus en we gaan in op een vraag. De kinderen hebben de mogelijkheid vaardigheden te ontwikkelen en ervaringen op te doen die aansluiten op hun eigen belangstelling. 
Kinderen doen nooit iets onder dwang. 

 

Positieve benadering 

Een positief zelfbeeld is de basis van de hele ontwikkeling. Daarom is het belangrijk om signalen op te vangen: wat vraagt een kind en hoe wordt er omgegaan met die vraag. Aan zowel de kinderen als aan elkaar wordt veiligheid, vertrouwen en ruimte geboden. Hierdoor krijgen de kinderen de mogelijkheid, en worden ze gestimuleerd, te groeien naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Bovendien leren de kinderen hiermee respect te hebben voor elkaar, de omgeving en zichzelf. 

Bij Kinderopvang Purkie wordt niet gestraft. We leggen wel uit waarom iets niet mag of wat een consequentie is voor de ander  (bijvoorbeeld: dat doet pijn). We laten kinderen het zoveel mogelijk zelf oplossen (onder begeleiding). 

 

Wat betekent dit in de praktijk? 

 • Dat we elk kind onvoorwaardelijk accepteren zoals het is. 
 • Dat we vanuit deze acceptatie bewust kijken naar het kind met de vraag: Wat kan ik, als pedagogisch medewerker, dit kind aanbieden, zodat het zich verder kan ontwikkelen? 
 • Dat we ingaan op vragen/signalen van kinderen (onaangepast gedrag zien we als een signaal) en daarmee het kind serieus nemen. 
 • Dat een kind altijd de gelegenheid krijgt om terug te vallen op volwassenen (er is altijd een volwassene nabij een kind). 
 • Dat een kind nooit geïsoleerd mag worden. 
 • Dat niets als dwangmiddel gebruikt mag worden. 
 • Dat een kind niet door een ander kind (of een groep kinderen) gepest of gekleineerd wordt. 

 

Wij verwachten van ons team pedagogisch medewerkers een actieve instelling/houding om deze regels na te leven. 

 

Jaarlijks worden wij aangekondigd en onaangekondigd gecontroleerd door de GGD op kwaliteit van de opvang. U kunt hier de rapporten inzien.